Over de knooppunten

Ambities 2020-2025

Door het realiseren van de onderstaande ambities vergroten de Wetenschapsknooppunten hun bereik in het Nederlandse basisonderwijs ten opzichte van de periode 2018-2020. 

1. Landelijke Dekking

 • Alle Nederlandse universiteiten investeren via een wetenschapsknooppunt structureel in het basisonderwijs. 
 • Alle Nederlandse universiteiten faciliteren en waarderen de inzet van wetenschappers voor valorisatieactiviteiten richting het basisonderwijs (kerndomein ‘impact’).
 • De wetenschapsknooppunten zorgen voor zowel een regionaal als niet regionaal gebonden aanbod, zodat alle leerlingen en leraren van Nederlandse scholen kunnen profiteren van het werk van de wetenschapsknooppunten.

2. Duurzame en breed gedragen financiering  

 • De financiering van de wetenschapsknooppunten wordt duurzaam en breed gedragen door de belanghebbenden: universiteiten, lerarenopleidingen, schoolbesturen, (lokale) overheden en andere belangenorganisaties.

3. Samenwerking en kennisdeling 

 • Elk wetenschapsknooppunt heeft een samenwerking met een (academische) lerarenopleiding, en draagt bij aan het opleiden van studenten in het begeleiden van leerlingen bij hun (eigen) onderzoeks- en ontwerpprojecten.
 • Elk wetenschapsknooppunt draagt bij aan een doorgaande leerlijn van VO-HO op het gebied van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, bijvoorbeeld door het aanbieden van activiteiten voor VO of structurele samenwerking met VO-partners.
 • Ten minste de helft van alle wetenschapsknooppunten werkt samen met onderwijsonderzoekers, ter bevordering van expertiseontwikkeling in onderzoeks- en ontwerpvaardigheden van leerlingen.
 • De wetenschapsknooppunten stimuleren onderzoek naar het effect van hun activiteiten op leerlingen en leraren. 

Ontstaansgeschiedenis en Adviesraad

Ontstaansgeschiedenis

De wetenschapsknooppunten zijn in 2009 bij de universiteiten opgericht met een ORION-subsidie via Platform Bèta Techniek, met als doel wetenschappelijk denken en doen toegankelijk te maken voor het primair onderwijs, en de onderzoekende houding bij leerlingen te stimuleren. Met het aflopen van de ORION-subsidie heeft de KNAW het besluit genomen van 2012-2016 te investeren in de toekomst van de Wetenschapsknooppunten, in samenspraak met het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek. Sinds 2017 hebben alle knooppunten, voor zover dat nog niet zo was, een structurele plaats gekregen binnen de universiteit.

Adviesraad

Aan elke universiteit is een vertegenwoordiger verbonden die het behoud van en uitwisseling tussen de regionale knooppunten stimuleert. In onderstaand overzicht zijn de namen te vinden:

 • Prof. dr. Carl Figdor (voorzitter) - Nijmegen
 • Prof. dr. Maarten Kleinhans - Utrecht
 • Prof. dr. Peter Barthel - Groningen
 • Peter Claessen - Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland
 • Prof. dr. Philip Hans Franses - Rotterdam
 • Dr. Marleen Kamperman - Wageningen
 • Prof. dr. Ger Rijkers - Zeeland
 • Prof. dr. Marc Vermeulen - Tilburg
 • Prof. dr. Marc J. de Vries - Delft
 • Prof. dr. ir. A. (Tom) Veldkamp - Enschede
 • Prof. dr. Wilfried Admiraal - Leiden